Parcourir le njyem


ŋ


ŋwa [ŋwâ] id très haut; élévé Duo sa á pyeelo kʉ é ŋwa.
ŋwɛgɛ [ŋwɛ́gɛ̀] id violence Sɔŋ ntaʼ tiino nye ɨ mpah «ŋwɛgɛ», ŋwɛh nye ne kʉ «tʉb».